close

www.narodowysport.pl

#NicNieJestNieMożliwe

 

 

PASJA I PROFESJONALIZM

PROGRAM PROFILOWANIA KARIER

PROGRAM WSPARCIA SPORTOWCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

NARODOWA FUNDACJA ROZWOJU SPORTU

IM.TADEUSZA PIETRZYKOWSKIEGO

MŁODY OLIMPIJCZYK

NARODOWA FUNDACJA ROZWOJU SPORTU im. Tadeusza Pietrzykowskiego

ZAPYTAJ O POMOC FUNDACJI

SPECJALIŚCI W ZAKRESIE TRENINGU WYCZYNOWEGO

„Narodowa Fundacja Rozwoju Sportu im. Tadeusza Pietrzykowskiego”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. „Narodowa Fundacja Rozwoju Sportu im. Tadeusza Pietrzykowskiego”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Hajduka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Tkaczyńskiego w Kancelarii Notarialnej Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński notariusze spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. Sądowej 14/4, Repertorium A Nr 2703/2019, w dniu 3 kwietnia 2019 r.

 

§ 2

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Piła.

 

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§5

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§6

1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja może:

 1. tworzyć oddziały, zakłady filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
 2. używać nazwy skróconej NFRS oraz odpowiednika swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego znaku graficznego,
 3. ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 7

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

 

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. sportu i turystyki

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 9

 1. Celami Fundacji są:
  1. wspieranie działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej;
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia;
  4. prowadzenie edukacji podnoszącej poziom szeroko rozumianej świadomości finansowej, biznesowej, gospodarczej, przedsiębiorczej i pracowniczej sportowców;
  5. opieka psychologiczna oraz motywacyjna sportowców:
   1. inspirowanie i wskazywanie możliwych kierunków działań, które mogą podejmować sportowcy w celu zagwarantowania sobie bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu kariery sportowej,
   2. prowadzenie szkoleń wspomagających realizowanie procesu decyzyjnego ukierunkowanego na polepszenie efektów działań w zakresie związanych
    z inwestowaniem, biznesem, finansami;
  6. działanie edukacyjne i promocyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu drastycznego obniżenia poziomu życia sportowców po zakończeniu kariery;
  7. działanie mające na celu aktywizację zawodową sportowców po zakończeniu kariery,
   w tym również przeciwdziałanie ich bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu;
  8. wsparcie szczególnie potrzebujących byłych sportowców;
  9. organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, konferencji, warsztatów, seminariów, wystaw, szkoleń, kursów, pokazów, festiwali, koncertów, konkursów i dyskusji
   w zakresie realizacja celów Fundacji;
  10.  inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji;
  11.  wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się organizowaniem imprez sportowych, widowisk sportowych, krzewieniem kultury fizycznej;
  12. rozwijanie zainteresowań społecznych związanych ze sportem;
  13. propagowanie przez sport zdrowego trybu życia;
  14. promocja i organizacja wolontariatu;
  15. aktywizacja społeczności lokalnych;
  16. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicami kraju;
  17. prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa między innymi poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność o charakterze sportowym;
  18. promocja i organizacja działań o charakterze charytatywnym;
  19.  wspieranie działalności dobroczynnej;
  20. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;
  21. pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
  22. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego wypoczynku;
  23. wspieranie młodzieży w działaniach i osiąganiu ich celów;
  24. wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli
   w społeczeństwie;
  25.  prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
  26. działalność naukowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, oświatowa, kulturalna, edukacyjna oraz badawcza, w szczególności w zakresie krzewienia kultury fizycznej
   i zdrowego trybu życia;
  27. działalność wydawnicza i informatyczna w zakresie realizacji celów Fundacji.

 

§ 10

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie kampanii i akcji społecznych;
 2. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu;
 3. organizację i promocję konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów  
  i wykładów dotyczących celów Fundacji;
 4. prowadzenie ośrodków, centrów wolontariatu;
 5. wdrażanie innowacyjnych form i metodologii rozwoju sportowego;
 6. organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym organizowanie zawodów, turniejów oraz obozów sportowych;
 7. tworzenie i utrzymywanie obiektów służących realizacji celów Fundacji;
 8. udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i badawczej związanej z celami Fundacji;
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, państwowymi, biznesem oraz organizacjami społecznymi;
 11. prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego;
 12. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej;
 13. organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz aktywności kulturalnej i oświatowej;
 14. organizację imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych;
 15. promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia;
 16. działania na rzecz promocji kultury fizycznej;
 17. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego osobom fizycznym oraz prawnym, w tym organizacjom pozarządowym i organizacjom w zakresie:
  1. pomocy społecznej,
  2. działalności charytatywnej, filantropii i dobroczynności,
  3. ochrony i promocji zdrowia,
  4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
   i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  5. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
   i mężczyzn,
  6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  8. promocji i organizacji wolontariatu;
 18. prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych;
 19. organizowanie międzynarodowych i krajowych spotkań studyjnych, szkoleniowych
  i seminaryjnych w Polsce i za granicą we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi, naukowo badawczymi, uczelniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi lub innej stosownej formie organizacyjnej;
 20. współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji;
 21. propagowanie kultury żywienia poprzez wiedzę i zdrową żywność;
 22. promowanie zdrowego stylu życia;
 23. promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć i projektów związanych
  z rehabilitacją osób chorych, pokrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych w tym
  w szczególności poprzez sport;
 24. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.

2. Fundacja swoją działalność statutową i realizowane cele prowadzi na rzecz ogółu społeczności.

3. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a także z ustawą z dnia 16 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 1991r, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm.),
a także niniejszego Statutu.

 

§11

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

 

§12

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

§13

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.

§14

Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 15

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundacje  w toku jej działalności.

2. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora w wysokości 1.000 zł (słownie tysiąc złotych).

 

§16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2019 r.

 

§ 17

Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Rade Fundacji.

§18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 19

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. darowizn i spadków krajowych oraz zagranicznych,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych
   i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  4. darów, zbiórek i imprez publicznych,
  5. udziału w zyskach osób prawnych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§20

Dochody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§21

Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich celów statutowych.

 

§22

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach i korzystać z nich zgodnie z prawem dewizowym.

 

§23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.

§24

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
  z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają
  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych,
 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

§25

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych) lub gdy idzie
o osobę zagraniczną kwotę w wysokości 2.500 EUR (słownie dwa tysiące pięćset euro) uzyskują tytuł sponsora Fundacji jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 28

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwana dalej Zarządem,

2) Rada Fundacji, zwany dalej Radą.

2. Jeżeli Rada nie zostanie powołana jej kompetencje wykonuje Zarząd, o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

 

Zarząd

§ 29

1. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

2. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym z Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.

3. Kadencja każdego członka Zarządu niebędącego Fundatorem wynosi 3 lat i biegnie niezależnie od kadencji pozostałych członków Zarządu. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio pełni Fundator, o ile nie zdecyduje o zasiadaniu w Radzie.
W przypadku zasiadania Fundatora w Radzie, Fundator wskazuję na funkcję Prezesa Zarządu wybraną przez siebie osobę wchodzącą w skład Zarządu.

5. Członkowie Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, jeżeli pozostaje nim Fundator, są powoływani i odwoływani uchwałą Rady, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli Rada nie zostanie ustanowiona kolejnych członków Zarządu powołuje dotychczasowy Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 30

 1. Prezesowi Zarządu oraz pozostałym członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie.
 2. Zasady wynagrodzenia, o którym mowa powyżej określa w drodze uchwały Rada.

 

§ 31

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji do rąk Prezesa Rady, a w przypadku jej braku Prezesa Zarządu,
 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci lub pozbawienie praw obywatelskich,
 4. upływu kadencji,
 5. odwołania ze składu zarządu.

2. Poszczególni członkowie Zarządu, za wyjątkiem Prezesa, jeżeli pozostaje nim Fundator, mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

 

§ 32

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. wnioskowanie do Rady o zmianę statutu,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji dla organu nadzoru określonego
  w § 8,
 9. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 10.  uchwalanie regulaminów,
 11.  wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji.
 12.  podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 13. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 14.  zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 15.  odejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 33

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością osób, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w statucie.

2. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem, w przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zawiadomienie może być wysłane poczta elektroniczną jeżeli członek Zarządu uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

§ 34

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu.

3. Jeżeli skład Zarządu jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

 

Rada Fundacji

§ 35

Fundacja może posiadać organ kontrolny i opiniujący w postaci Rada.

 

§36

1. Rada składa się z 3 do 5 członków.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator na wniosek Zarządu wyrażony w drodze uchwały. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. W skład Rady może wchodzić Fundator, jeżeli zrezygnuje on z członkostwa w Zarządzie.

4. Powołanie członka Rady następuje na czas nieoznaczony.

5. Rada wybiera ze swego grona na okres 3 lat Przewodniczącego Rady, zwanego dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Rada może wybrać ze swego grona na okres 3 lat jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

 

§37

1. Członek Rady, może zostać odwołany w szczególnie uzasadnionych przypadkach w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady.

2. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem:

 1. rezygnacji, złożonej na piśmie do rąk Przewodniczącego Rady,
 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. odwołania, śmierci lub pozbawienie praw obywatelskich.

3. W przypadku rezygnacji wszystkich członków Rady, członków nowej Rady powołuje Fundator.

4. Osoby wchodzące w skład Rady:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 38

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu.

3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Za­rządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej 3 członków Rady, dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze.

4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

5. O terminie i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Rady za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zawiadomienie może być wysłane poczta elektroniczną  jeżeli członek Zarządu uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

6. O terminie i porządku nadzwyczajnego posiedzenia można zawiadomić członków Rady telefonicznie oraz ustnie, na co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą nadzwyczajnego posiedzenia.

7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.

 

§39

1.Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych w statucie. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

4. Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

 

§ 40

Do kompetencji Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola sta­nu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udziela­nie Zarządowi absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na roszczenia Prezesa i pozostałych członków Zarządu, wynikające ze stosunku pracy lub postanowień umowy cywilno-prawnej, jeżeli jej zapisy tego nie wykluczają.
 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 5. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań, których wartość przekracza 100.000 zł,
 6. ustalanie zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia
  i nagrody dla członków Zarządu,
 7. zatwierdzanie regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
 8. uchwalanie regulaminów w przypadkach wskazanych w Statucie,
 9. wyrażanie zgody o zmianie statutu Fundacji,
 10.  podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§41

Rada w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądania oraz Zarządu oraz jego członków wszelkich pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§42

Przewodniczący zawiera z członkami Zarządu umowę o pracę bądź inną umowę cywilnoprawną.

 

§43

Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 44

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swych celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Fundatora, decyzję podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 45

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra określonego w § 8.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania wspólnie z Fundatorem.

4. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 3, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wskazanych przez Rade organizacji pożytku publicznego, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 46

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd za zgodą Fundatora.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47

Zasady działania Fundacji i tryb podejmowania decyzji przez jej organy w sprawach nieuregulowanych w Statucie ustala Rada.

 

§48

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 8 statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 

§49

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 g+ youtube mail

NA SKRÓTY:

 

O NAS

OFERTA

REALIZACJE

KONTAKT

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Lelewela 23/6, 

51-505 Wrocław

telefon

telefon:

725849802 - Biuro Dyrekcji

mail

e-mail:

sekretariat@narodowysport.pl

mh@narodowysport.pl